menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

 

 • URE - kary za przekroczenie ograniczeń w poborze energii elektrycznej

  W okresie ostatniego roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wszczął wiele spraw w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych za naruszenie obowiązku stosowania się do ograniczeń w poborze energii elektrycznej podczas upałów w miesiącu sierpniu 2015 r.
  Ograniczenia te wprowadzone zostały (w związku ze stwierdzonym zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej) najpierw przez operatora sieci przesyłowej (PSE S.A.), a następnie na okres od 12 do 31 sierpnia 2015 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

   

  W licznych przypadkach brak jest podstaw prawnych do wymierzenia kary (np. w związku z ochroną przed wprowadzanymi ograniczeniami lub niedopełnieniem wymogów formalnych związanych z wprowadzaniem ograniczeń) albo istnieją przesłanki istotnego obniżenia wymiaru kary.

   

  Kancelaria z powodzeniem zajmuje się reprezentacją przedsiębiorców w postępowaniach przed URE.

    

  Kontakt z Kancelarią

 • Kosztorysy budowlane i projekty budowlane a prawo autorskie

  Kwestia objęcia kosztorysów budowlanych i projektów budowlanych (w tym projektów instalacji sanitarnych, C.O., elektrycznych) budzi coraz większe zainteresowanie naszych klientów.

   

  Na pierwszy rzut oka dokumentacja taka cechuje się brakiem twórczości, nie mniej jednak w wielu konkretnych wypadkach można znaleźć elementy świadczące o tym, iż mamy do czynienia z utworem w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dotyczy to tak kosztorysów budowlanych (w mniejszym zakresie) jak i dokumentacji projektowej (w większym). Obserwowane coraz większe zainteresowanie tą problematyką wśród naszych klientów potwierdza coraz większe znaczenie własności intelektualnej w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i technologicznego.

   

  Kancelaria nasza dysponuje wewnętrznymi opracowaniami tego tematu powstałymi w wyniku analizy konkretnych sytuacji faktycznych w związku z czym jesteśmy w stanie pomóc osobom zainteresowanym tymi zagadnieniami na tle praktyki budowlanej.

   

   

  Kontakt z Kancelarią

 • System monitorowania drogowego przewozu towarów

  Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów – nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców

   

   

  W dniu 31 marca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów z dnia 9 marca 2017 r. (dalej zwaną „Ustawą”). Mocą Ustawy wprowadzono zasady monitorowania przewozu niektórych kategorii towarów oraz odpowiedzialność związaną z niestosowaniem się do obowiązków w Ustawie przewidzianych.

   

  Towary, jakich dotyczy ustawa to towary tzw. wrażliwe, takie jak w szczególności: paliwa silnikowe, ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe (dodatki do paliw silnikowych), płyny hydrauliczne hamulcowe, gotowe spoiwa do form odlewniczych wyroby chemiczne, biodiesel, oleje odpadowe, wyroby zawierające alkohol etylowy, alkohol etylowy skażony, susz tytoniowy, itp. – jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

   

  W ustawie przewidziano obowiązki dokonywania zgłoszeń (dotyczących dostawy towarów) do specjalnego rejestru, w których to zgłoszeniach przekazana zostanie informacja o rodzaju towaru, jego ilości (objętości), itd. Co istotne, zgłoszenie ma zostać dokonane przed rozpoczęciem przewozu. Skutkiem zgłoszenia jest otrzymanie numeru referencyjnego ważnego przez 10 dni. Jeżeli podmiot wysyłający lub odbierający dany towar nie zastosuje się do nałożonego na niego obowiązku dokonania zgłoszenia nakłada się na niego karę pieniężną w wysokości 46 % wartości netto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia (kara pieniężna ma być jednak nie niższa niż 20 000 zł). Karę w tej samej wysokości nakłada się w przypadku stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu.

   

   

  Na podstawie Ustawy odpowiadają nie tylko wysyłający towar i odbierający, ale również przewoźnik. Ustawa dotyczy przypadków przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium Polski, przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium Polski oraz w przypadku przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego UE na terytorium drugiego państwa członkowskiego UE albo państwa trzeciego (przez terytorium Polski).

   

  Ustawa wchodzi w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r., w zakresie natomiast sankcji (kar pieniężnych) w dniu 1 maja 2017 r.

   

  Kontakt z Kancelarią

 • Umowy menedżerskie – umowy z członkami zarządów

  Zajmujemy się sprawami związanymi z umowami pomiędzy kadrą zarządzającą a firmami będącymi ich pracodawcami/zleceniodawcami (umowy o świadczeniu usług przez członków zarządu na rzecz spółek).

   

  Zakres oferowanych przez nas usług dotyczy:

   

  - sporządzanie umów menedżerskich/kontraktów menedżerskich,
  - doradztwo, analiza i konsultacje dotyczące umów menedżerskich z członkami zarządu (managerami) oraz umów o podobnym skutku,
  - występowanie w postępowaniu przed Urzędami Skarbowymi i Urzędami Kontroli Skarbowej w sprawach dotyczących skarbowych i karnoskarbowych aspektów związanych z realizacją tych umów, pomoc w prowadzeniu takich postępowań, odwołania od decyzji skarbowych.

   

  Kontakt z Kancelarią

 • Asysta prawna w kontrolach skarbowych

  Świadczymy pomoc prawną w czasie kontroli skarbowych zarówno doraźną jak i związaną z zaskarżaniem decyzji wymiarowych do Izb Skarbowych. Prowadzimy postępowania odwoławcze przed organami podatkowymi (odwołanie od decyzji urzędu skarbowego, zaskarżenie decyzji urzędu skarbowego). Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, udzielamy również pomocy w sprawach karnych skarbowych.

   

  Kontakt z Kancelarią

 • Domeny internetowe

  Jak ważny jest dobry adres internetowy nie trzeba chyba nikomu mówić. Rola Internetu w reklamie oraz sprzedaży jest coraz większa i z pewnością będzie wzrastać. Wraz z rozwojem tego kanału dystrybucji i przekazywania informacji pojawiają się spory dotyczące praw z domen internetowych. Rejestracja domen podobnych do domeny konkurenta, domeny zawierające zarejestrowane znaki towarowe konkurenta, wywołują w praktyce coraz więcej sporów na tym tle.

   

  Zajmujemy się sprawami dotyczącymi domen internetowych prowadząc na zlecenie naszych klientów sprawy (spory) z tego zakresu.

    

  Kontakt z Kancelarią

 • Analiza umów deweloperskich

  Oferujemy kompleksową analizę umów związanych z obrotem nieruchomościami, w tym:

  - umów deweloperskich
  - umów przedwstępnych sprzedaży
  - umów przenoszących własność nieruchomości

  Po przesłaniu do nas projektu umowy, który otrzymali Państwo od dewelopera, skontaktuje się z Państwem prawnik z naszej Kancelarii w celu ustalenia zakresu zlecanych usług oraz ceny. W zależności od Państwa potrzeb, nasza pomoc może polegać m.in. na:

  - analizie umowy, wprowadzeniu proponowanych przez nas zmian,
  - wyjaśnieniu znaczenia poszczególnych zapisów i ocenie ryzyka (ustnie),
  - przeprowadzeniu negocjacji z deweloperem,
  - sporządzeniu kompleksowej opinii prawnej o umowie na piśmie.

  Cena uzależniona jest od objętości umowy oraz od rodzaju zleconych czynności.

   

  Kontakt z Kancelarią 

 • Restrukturyzacja długów
  W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie zupełnie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Dokonała ona w dużym stopniu przemodelowania postępowań dotyczących firm, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, bowiem stały się już niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością.

   

  Do wejścia w życie tej ustawy aktem prawnym, który regulował te kwestie była jedynie ustawa Prawo upadłościowe. W chwili obecnej celem prawa upadłościowego jest zakończenie działalności gospodarczej zaś ustawy prawo restrukturyzacyjne sanacja – uzdrowienie tej działalności.
  Ustawodawca najwyraźniej zaczął preferować takie rozwiązanie, które daje „szansę” firmom, które ze swojej lub nie swojej winy znalazły się w trudnej kondycji finansowej mogącej zakończyć się zaprzestaniem działalności gospodarczej. Nowa ustawa reguluje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielem oraz jego skutki, jak również przeprowadzenie działań sanacyjnych.

  W ustawie przewidziano następujące możliwości postępowania restrukturyzacyjnego:
  - postępowanie o zatwierdzeniu układu,
  - przyspieszone postępowanie układowe,
  - postępowanie układowe,
  - postępowanie sanacyjne.

   

  Procedury tych postępowań skonstruowane zostały od najprostszego i najtańszego, dającego pełną kontrolę dotychczasowemu właścicielowi nad restrukturyzowaną działalnością, do najbardziej skomplikowanego i najdroższego, w którym dotychczasowy właściciel zupełnie traci kontrolę nad restrukturyzowaną firmą w trakcie jej restrukturyzacji.

   

  Nowe przepisy umożliwiają znaczną redukcję długów przy zachowaniu ciągłości działalności gospodarczej.
  Dla firm – podmiotów, których właściciele zostali postawieni w sytuacji niejako ”bez wyjścia” ustawa ta daje interesującą alternatywę umożliwiającą „uratowanie” firmy i częstokroć dorobku większej części życia osób zarządzających firmą. 

   

  Nasza Kancelaria może pomóc we właściwym przeprowadzeniu tego procesu.

   

  Kontakt z Kancelarią